Právne podmienky

 1. Spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 760 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83338/B (inde len „spoločnosť GlaxoSmithKline“) pôsobí v oblasti kozmetického a farmaceutického priemyslu. Okrem iného ponúka výrobky a služby na prevenciu a liečenie chorôb. Lieky, vrátane tých, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ako aj niektoré ďalšie kategórie produktov, môžu podliehať určitým obmedzeniam, pokiaľ ide o ich distribúciu, výdaj, propagáciu či spotrebu. Aj v tejto súvislosti spoločnosť GlaxoSmithKline dôrazne vyzýva na ich primerané, uvážlivé, zodpovedné a informované užívanie v súlade s údajmi uvedenými v návode na použitie a/alebo písomnej informácii pre používateľov lieku a informáciami poskytnutými lekárom alebo lekárnikom.

 2. Akékoľvek informácie uvedené na týchto stránkach nemožno považovať za konkrétne medicínske, farmaceutické, kozmetické či terapeutické rady, návody alebo odporúčania. Naopak, je ich vždy nevyhnutné vnímať a nakladať s nimi len ako so všeobecnými medicínskymi, farmaceutickými, terapeutickými či kozmetickými názormi, tvrdeniami a informáciami. Žiadnu informáciu uvedenú na týchto stránkach ako ani akúkoľvek jej časť v žiadnom prípade nemožno považovať za terapeutickú radu, určenie diagnózy (tak pozitívne ako ani negatívne) či odporučenie, určenie alebo nastavenie konkrétnej liečby. Za týmto účelom spoločnosť GlaxoSmithKline odporúča vždy osobne vyhľadať odborne spôsobilú osobu (napr. lekára špecializovaného v príslušnom špecializačnom odbore), ktorá by mala byť na základe osobného stretnutia a vyšetrenia spôsobilá poskytnúť konkrétne informácie a uskutočniť, prípadne zabezpečiť uskutočnenie relevantných úkonov a opatrení (napr. nastavenie konkrétnej liečby atď.).

 3. Obsah týchto stránok je vytváraný s maximálnou mierou pozornosti a odbornej starostlivosti. Napriek tomu však nie je dobre možné garantovať úplnosť, správnosť, aktuálnosť či presnosť všetkých na stránkach umiestnených informácií a údajov. Spoločnosť GlaxoSmithKline preto nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti v obsahu stránok, najmä neručí a nezodpovedá za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a presnosť informácií a materiálov umiestnených na stránkach ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím takýchto informácií či materiálov. Akékoľvek použitie informácií a materiálov umiestnených na stránkach je plne na slobodnom rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa stránok. Informácie získané zo stránok odporúčame pred ich použitím vopred overiť.

  Spoločnosť GlaxoSmithKline nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace s týmito stránkami. Rovnako nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou používať stránky alebo ich obsah.

  Spoločnosť GlaxoSmithKline sa maximálne snaží zabezpečiť, aby tieto stránky ani ich obsah neobsahovali vírusy ani akýkoľvek ďalší škodlivý software. Napriek tomu však nie je možné na stránkach garantovať úplnú neprítomnosť takýchto prvkov. Spoločnosť GlaxoSmithKline preto neručí a nezodpovedá ani za takúto neškodnosť stránok a ich obsahu ako ani za prípadné škody vzniknuté v súvislosti pôsobením vírusov alebo akéhokoľvek ďalšieho škodlivého software. V tejto súvislosti možno odporučiť zabezpečenie primeranej ochrany pred vírusmi a ďalším škodlivým softwarom (napr. použitie antivírových programov atď.).

 4. Obsah stránok (napr. texty, fotografie, videá, označenia a ďalšie materiály) je duševným vlastníctvom spoločnosti GlaxoSmithKline prípadne má spoločnosť GlaxoSmithKline k tomuto obsahu udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na obsah stránok vzťahuje príslušná právna ochrana (najmä, avšak nielen, ochrana v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení).

  Obsah stránok možno používať výlučne na osobné nekomerčné účely. Pri takomto použití obsahu stránok sa nesmú zo strany používateľov stránok robiť žiadne zmeny, úpravy či adaptácie obsahu stránok a neporušené musia ostať aj všetky vyhlásenia o autorských a prípadných ďalších právach a ich vlastníctve. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti resp. zložky) používateľmi je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti GlaxoSmithKline prípadne iného príslušného oprávneného subjektu. Súhlas tohto subjektu je však možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti GlaxoSmithKline. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu stránok (akejkoľvek jeho časti, resp. zložky) je zakázané.

  Uvedené neznamená udelenie akýchkoľvek práv vo vzťahu k ochranným známkam spoločnosti GlaxoSmithKline prípadne ochranným známkam ďalších oprávnených subjektov, ako ani iným registrovaným a/alebo neregistrovaným označeniam spoločnosti GlaxoSmithKline, prípadne ďalších oprávnených subjektov. Akékoľvek neoprávnené použitie týchto prvkov (resp. predmetov ochrany – napr. ochranných známok) je zakázané.

  Neoprávnené použitie obsahu stránok zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona o ochranných známkach. Dôsledkom takéhoto konania pritom môže byť okrem iného aj povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

  Spoločnosť GlaxoSmithKline je držiteľom registrovaných ochranných známok, iných registrovaných a/alebo neregistrovaných označení, patentov či ďalších oprávnení v oblasti priemyselných práv alebo iných práv k nehmotným statkom, ktoré môžu byť prezentované na týchto stránkach. Ich nepovolené použitie, zásah do ich textu či grafického vyobrazenia či iné neoprávnené nakladanie s nimi vrátane ich napodobení, môže viesť k porušeniu právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže či v oblasti práv k nehmotným statkom s príslušnými právnymi následkami.

  Obsah stránok možno používať výlučne v súlade s právnymi predpismi, dobrými mravmi a právami a oprávnenými záujmami spoločnosti GlaxoSmithKline a tretích osôb (používaním obsahu stránok sa najmä nesmie zasahovať do práv a/alebo oprávnených záujmov spoločnosti GlaxoSmithKline a/alebo tretích osôb).

 5. Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť GlaxoSmithKline podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť GlaxoSmithKline iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou GlaxoSmithKline. Spoločnosť GlaxoSmithKline neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia.

 6. Odkaz (link) na tieto stránky je možný umiestniť na internetové stránky tretích osôb iba po predchádzajúcom súhlase spoločnosti GlaxoSmithKline. Spoločnosť GlaxoSmithKline nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záruky za obsah stránok tretích osôb, ktoré odkazujú na tieto stránky.

 7. Spoločnosť GlaxoSmithKline si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia meniť a upravovať stránky a ich obsah, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia. Rovnako si vyhradzuje aj právo stránky zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Spoločnosť GlaxoSmithKline však nepreberá povinnosť ani nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu týchto stránok.

 8. Spoločnosť GlaxoSmithKline si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument ako aj akékoľvek ďalšie dokumenty umiestnené na týchto stránkach. Zmena týchto dokumentov nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

 9. Prístup na tieto stránky a použitie týchto stránok podlieha podmienkam upraveným v tomto dokumente, ako aj v ďalších dokumentoch umiestnených na týchto stránkach (napr. Vyhlásenie o ochrane súkromia, Vyhlásenie o používaní súborov „cookie“, atď.). Prosíme používajte tieto stránky iba vtedy, ak s uvedenými podmienkami bez výhrad súhlasíte. Použitie týchto stránok je považované za vyjadrenie Vášho bezvýhradného súhlasu s uvedenými podmienkami.