Vyhlásenie o ochrane súkromia

 1. Spoločnosť GlaxoSmithKline rešpektuje súkromie návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok.

 2. Spoločnosť GlaxoSmithKline v súvislosti so vstupom na jej internetové stránky a s ich základným používaním bežne nevyžaduje poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov a/alebo iných údajov nemajúcich povahu osobného údaja (ďalej spolu len „osobné údaje“).

 3. V prípade, ak spoločnosť GlaxoSmithKline bude v súvislosti so vstupom na a/alebo používaním jej internetových stránok a/alebo ich vybraných častí (sekcií) v jednotlivom prípade požadovať poskytnutie osobných údajov (napr. pre registráciu do zóny určenej pre registrovaných užívateľov atď.), ich poskytnutie, ako aj nakladanie s nimi (vrátane na registráciu) sa bude spravovať osobitnými ustanoveniami o nakladaní s osobnými údajmi, ktoré budú umiestnené (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste daných internetových stránok (napr. v registračnom formulári do zóny určenej pre ich registrovaných užívateľov atď.). Osobitné ustanovenia o nakladaní s osobnými údajmi podľa predchádzajúcej vety môžu byť začlenené do väčšieho sumárneho dokumentu, ktorý bude umiestnený (resp. inak k dispozícii – napr. formou aktívneho prelinku) na príslušnom mieste daných internetových stránok. V prípade, ak takéto osobitné ustanovenia
  o nakladaní s osobnými údajmi nebudú na príslušnom mieste daných internetových stránok umiestnené (resp. inak k dispozícii), na poskytnutie osobných údajov a nakladanie s nimi (ich spracúvanie) sa vzťahuje ustanovenie bodov 4. a 5. tohto dokumentu.

 4. Poskytnutím osobných údajov spoločnosti GlaxoSmithKline prostredníctvom jej internetových stránok (napr. vyplnením a odoslaním registračného/prihlasovacieho formulára atď.) udeľuje návštevník resp. užívateľ internetových stránok spoločnosti GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 760 873, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83338/B (inde len „spoločnosť GlaxoSmithKline“), jej materským, sesterským a dcérskym spoločnostiam a ďalším subjektom skupiny GlaxoSmithKline (inde len „oprávnené subjekty“), súhlas na spracúvanie všetkých ním takto poskytnutých osobných údajov, vrátane osobných údajov majúcich povahu osobitnej kategórie osobných údajov. Oprávnené subjekty sú v zmysle udeleného súhlasu oprávnené poskytnuté osobné údaje spracúvať na účely realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností,
  v súvislosti so vznikom ktorých došlo k poskytnutiu osobných údajov, na účely skvalitňovania produktov a služieb spoločnosti GlaxoSmithKline, na účely prezentácie a propagácie oprávnených subjektov (najmä avšak nielen spoločnosti GlaxoSmithKline), ich programov, produktov a služieb a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk a na ďalšie reklamné, marketingové a iné komunikačné účely. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných vzťahov, záväzkov a povinností, v súvislosti so vznikom ktorých došlo
  k poskytnutiu osobných údajov, kedykoľvek bezplatne odvolať, a to formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného na e-mailovú adresu spoločnosti GlaxoSmithKline uvedenú v záložke Kontakty umiestnenej na týchto internetových stránkach alebo formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného spoločnosti GlaxoSmithKline na adresu spoločnosti GlaxoSmithKline uvedenú v záložke Kontakty umiestnenej na týchto internetových stránkach. Odvolanie súhlasu má za následok odvolanie súhlasu voči všetkým oprávneným subjektom. Oprávnené subjekty smú poskytnuté osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný; uvedené pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie údajov na základe osobitného právneho predpisu. Užívateľ resp. návštevník internetových stránok má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súv. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje návštevníka resp. užívateľa stránok môžu oprávnené subjekty spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu. Súhlas sa
  v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok vzťahuje na osobné údaje, ktoré majú povahu osobného údaja v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, ako aj na údaje nemajúce charakter osobného údaja.

 5. Súčasťou súhlasu podľa bodu 4. tohto dokumentu je aj súhlas so zasielaním informácií o novinkách oprávnených subjektov (najmä, avšak nielen, spoločnosti GlaxoSmithKline), ich ponukách, programoch, produktoch a službách a ďalších súvisiacich informácií na e-mailovú adresu a prípadne aj na iné kontaktné miesta, ktoré návštevník resp. užívateľ poskytol prostredníctvom internetových stránok spoločnosti GlaxoSmithKline (napr. vyplnením a odoslaním registračného/prihlasovacieho formulára atď.). Súhlas so zasielaním informácií sa udeľuje dobrovoľne, na vopred neurčenú dobu a je ho možné kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom funkcie aktívneho prelinku umiesteného v e-mailovej správe zaslanej návštevníkovi resp. užívateľovi stránok alebo formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného na e-mailovú adresu spoločnosti GlaxoSmithKline uvedenú v záložke Kontakty umiestnenej na týchto internetových stránkach alebo písomne, formou listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so zasielaním informácií) doručeného spoločnosti GlaxoSmithKline na adresu spoločnosti GlaxoSmithKline uvedenú v záložke Kontakty umiestnenej na týchto internetových stránkach. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií ktorýmkoľvek zo spôsobov podľa predchádzajúcej vety má za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií voči všetkým oprávneným subjektom. Odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 4. tohto dokumentu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa bodu 4. tohto dokumentu). Rovnako odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 4. tohto dokumentu nemá za následok odvolanie súhlasu so zasielaním informácií podľa tohto bodu tohto dokumentu (tento je v prípade záujmu potrebné odvolať samostatne, spôsobom podľa tohto bodu tohto dokumentu). Užívateľ resp. návštevník internetových stránok má v súvislosti so zasielaním informácií prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z.
  o elektronických komunikáciách v platnom znení.

 6. Spoločnosť GlaxoSmithKline je oprávnená používať údaje získané na jej internetových stránkach v agregovanej podobe
  na zistenie celkového počtu návštevníkov týchto stránok, ako aj počtu návštevníkov každej jej jednotlivej stránky.

 7. Používanie technológie „cookies“ na stránkach spoločnosti GlaxoSmithKline upravuje dokument Vyhlásenie o používaní technológie „cookies“.

 8. Stránky spoločnosti GlaxoSmithKline môžu obsahovať odkazy na internetové stránky prevádzkované tretími osobami. Obsah týchto internetových stránok však spoločnosť GlaxoSmithKline podrobne nepozná. Umiestnením odkazov na stránkach spoločnosť GlaxoSmithKline iba uľahčuje prístup na internetové stránky tretích osôb, no nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek ich obsah. Obsah umiestnený na odkazovaných internetových stránkach nemožno považovať za obsah umiestňovaný, podporovaný alebo schvaľovaný spoločnosťou GlaxoSmithKline. Spoločnosť GlaxoSmithKline neručí a nezodpovedá za akékoľvek informácie ani materiály umiestnené na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým by na internetových stránkach tretích osôb došlo. Zodpovednosť za všetok obsah a fungovanie odkazovaných internetových stránok ako aj akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s ich používaním nesú výlučne ich prevádzkovatelia. Na internetové stránky tretích osôb sa nevzťahuje (resp. nemusí vzťahovať) politika ochrany súkromia spoločnosti GlaxoSmithKline a teda ani pravidlá, zásady, postupy a následky uvedené v tomto dokumente. Odporúčame preto, aby ste sa o politike zberu a šírenia údajov internetovými stránkami prevádzkovanými tretími osobami informovali priamo u týchto osôb.

 9. Spoločnosť GlaxoSmithKline si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia meniť a upravovať svoje internetové stránky a ich obsah, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia či upozornenia. Rovnako si vyhradzuje aj právo svoje internetové stránky zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

 10. Spoločnosť GlaxoSmithKline si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tento dokument. Zmena tohto dokumentu nadobúda účinnosť jej uverejnením na stránkach spoločnosti.